2022/2023 учебный год

Инструктивно-методические письма

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/3780-instruktivno-metodicheskie-pis-ma.html

https://adu.by/images/2022/08/imp-MO-RB-vospitanie-2022-2023.docx

Добавить комментарий